RUSH FACTORY OYJ

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2024

YHTIÖKOKOUS

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajalla on puhe-, kysely- ja äänioikeus. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi 30.6 mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksessä sille määritetyt asiat sekä sille ehdotetut asiat.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään sille ehdotettuja asioita. Osakkaat, joiden omistusosuus on vähintään 10 % Yhtiön osakekannasta, sekä Yhtiön tilintarkastaja voivat pyytää nimenomaisia asioita käsiteltäviksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka hallituksen tällöin on kutsuttava koolle.

Yleensä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen asialistalle kirjaamia asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Yhtiön hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään 30 päivää ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävallan alaisia asioita ovat:

 • Muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen; 
 • Osakepääoman korotus tai alentaminen;
 • Osakeannit;
 • Päätökset hallitusten jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen; ja
 • Voitonjako / tappion kohdistus.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiön osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen julkistamalla kutsu Yhtiön kotisivuilla. Kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi julkaista tiedotteen kokouskutsusta yhdessä (1) tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsun tulee sisältää yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja muita osakeyhtiölaissa ja CG-koodissa määriteltyjä tietoja.

Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset julkaistaan myös yhtiötiedotteina.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

 • Hallituksen ehdotukset ja, jos yhtiökokous käsittelee tilinpäätöstä, tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus. Nämä tiedot ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla;
 • Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat; ja
 • Päätösehdotukset yhtiökokoukselle.
 

Jos päätös liittyy osakeantiin, optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin, osakepääoman lisäykseen vararahastosta, osingonmaksuun, vapaan oman pääoman rahaston jakoon, osakepääoman alennukseen, omien osakkeiden hankintaan tai luovutukseen tai Yhtiön selvitystilaan asettamiseen, ja tilinpäätöstä ei käsitellä kokouksessa, seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

 • Viimeisin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;
 • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset varojen jaosta;
 • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset; ja
 • Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.
 

Läsnäolo

Osakkailla, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa. Osakkaat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan kautta.

Yhtiökokouspöytäkirja, sisältäen äänestystulokset sekä mahdolliset liitteet kokouksessa tehdyistä päätöksistä, julkaistaan Yhtiön kotisivuilla kahden (2) viikon sisällä yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteena välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan läsnäolo

Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdotetaan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Päätöksenteko

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, joka antaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen osaketta kohti yhtiökokouksessa. Useammat päätökset vaativat yksinkertaisen äänienemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Henkilövalinnoissa eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen valintaa päättää, että tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan monet yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten suunnatut osakeannit, vaativat kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.