RUSH FACTORY OYJ

SISÄPIIRIHALLINTO

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemia sisäpiirisäännöksiä, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeilla käydään kauppaa First Northissa. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja määrittelee Yhtiön sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa koskevat menettelytavat. Yhtiön sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan jatkuvasti. Yhtiö on nimittänyt kaupallisen johtajan Mika Metsämäen sisäpiirivastaavaksi.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa (MAR) tiedonantovelvollisuus on kytketty sisäpiirintiedon syntymiseen. MAR:n mukaan tiedon julkistamista voidaan kuitenkin liikkeeseenlaskijan vastuulla lykätä, mikäli välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. Yhtiön on tehtävä kirjallinen ilmoitus lykkäämisestä Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

Tällä hetkellä Yhtiö ei perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin osallistuvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiriluetteloihin. Yhtiön hallitus päättää jatkossa mahdollisesta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluettelon perustamisesta. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on jatkossa ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa yhtiölle Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti kahden päivän kuluessa ja Finanssivalvonnalle kolmen päivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Yhtiöllä on velvollisuus tiedottaa liiketoimista yhtiötiedotteella kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ilmoitettava kirjallisesti lähipiiriinsä kuuluville tahoille ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä.

MAR:n mukainen suljettu ajanjakso, jolloin liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä ovat kiellettyjä, on 30 kalenteripäivää ennen liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista ja koskee johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Suljettua Ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat osallisina osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa tai joilla on säännöllinen pääsy Yhtiön julkistamattomaan taloudelliseen tietoon. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti sallia liiketoimet Suljetun Ikkunan aikana.