RUSH FACTORY OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Yhtiökokouksen 18.4.2023 päätökset:

Rush Factory Oyj:n 18.04.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan viimeistään 2.5.2023 yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Mika Metsämäen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022

Todettiin, että hallituksen jäseninä olivat vuoden 2022 aikana toimineet Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo sekä Tero Vuorinen ja toimitusjohtajana Mika Metsämäki.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle maksetaan hallitustyöskentelystä palkkiona 4.000 euroa vuodessa kullekin ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin Niemelän Markka & Ropo Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestävällä toimikaudelle yhtiökokouskutsusta ilmenevän ja Niemelän Markka & Ropo Oy:n yhtiökokouksessa täydentämän ehdotuksen mukaisesti Markus Niemelä, Jarno Kukila ja Marko Martikainen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 236.079 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia nykyisestä osakekannasta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2022 antaman osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruutavaltuutusta sitä ennen.

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Niemelä.