SELVITYS HALLINNOINTIJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Hallinnointi

Rush Factory Oyj (jäljempänä “Yhtiö” tai “RF”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla (”First North”). Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, First North -säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys.

2. Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiö on Rush Factory Oyj. Yhtiön kotipaikka on Rauma. Emoyhtiö on hallintayhtiö Rush Factory -konsernissa. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö Funrun Finland Oy, saksalainen tytäryhtiö VE Volkslauf Events GmbH sekä tytäryhtiö Isossa Britanniassa, Funrun Events UK Ltd. Emoyhtiön omistusosuus kaikissa tytäryhtöissä on 100%.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on myös johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja.

3. Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajalla on puhe-, kysely- ja äänioikeus. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi 30.6 mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksessä sille määritetyt asiat sekä sille ehdotetut asiat.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään sille ehdotettuja asioita. Osakkaat, joiden omistusosuus on vähintään 10 % Yhtiön osakekannasta, sekä Yhtiön tilintarkastaja voivat pyytää nimenomaisia asioita käsiteltäviksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jonka hallitus tällöin on kutsuttava koolle.

Yleensä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen asialistalle kirjaamia asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Yhtiön hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään 30 päivää ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävallan alaisia asioita ovat:

 • Muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen; 
 • Osakepääoman korotus tai alentaminen;
 • Osakeannit;
 • Päätökset hallitusten jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen; ja
 • Voitonjako / tappion kohdistus.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiön osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen julkistamalla kutsu Yhtiön kotisivuilla. Kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi julkaista tiedotteen kokouskutsusta yhdessä (1) tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsun tulee sisältää yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja muita osakeyhtiölaissa ja CG-koodissa määriteltyjä tietoja.

Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset julkaistaan myös yhtiötiedotteina.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

  • Hallituksen ehdotukset ja, jos yhtiökokous käsittelee tilinpäätöstä, tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus. Nämä tiedot ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla;
  • Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat; ja
  • Päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Jos päätös liittyy osakeantiin, optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin, osakepääoman lisäykseen vararahastosta, osingonmaksuun, vapaan oman pääoman rahaston jakoon, osakepääoman alennukseen, omien osakkeiden hankintaan tai luovutukseen tai Yhtiön selvitystilaan asettamiseen, ja tilinpäätöstä ei käsitellä kokouksessa, seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

  • Viimeisin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;
  • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset varojen jaosta;
  • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset; ja
  • Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Läsnäolo

Osakkailla, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa. Osakkaat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan kautta.

Yhtiökokouspöytäkirja, sisältäen äänestystulokset sekä mahdolliset liitteet kokouksessa tehdyistä päätöksistä, julkaistaan Yhtiön kotisivuilla kahden (2) viikon sisällä yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteena välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan läsnäolo

Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdotetaan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Päätöksenteko

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, joka antaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen osaketta kohti yhtiökokouksessa. Useammat päätökset vaativat yksinkertaisen äänienemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Henkilövalinnoissa eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen valintaa päättää, että tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan monet yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten suunnatut osakeannit, vaativat kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

4. Hallitus

Koostumus ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään seitsemästä (7) jäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestys ei aseta rajoitteita hallitusten jäsenten toimikausien lukumäärästä eikä yhtiöjärjestys millään tavoin rajoita yhtiökokouksen päätäntävaltaa hallituksen jäseniä valittaessa. Yhtiökokous voi kuitenkin ottaa huomioon CG-koodin hallituksen koostumusta säätelevät suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset ja muut vaatimukset, joita sovelletaan yleisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden (1) jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

Hallitus on luonut toiminnalleen työjärjestyksen. Sen keskeinen sisältö on kuvattu alla.

Nykyisen hallituksen koostumus

Hallitus koostuu seuraavista kolmesta (3) jäsenestä:, Juho Ylimäki (PJ), Heidi Mannila ja Riku Räsänen.

Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot löytyvät tämän selvityksen kappaleesta ”Hallitus”.

Hallituksen osakeomistus

NimiOsakkeet%
Riku Räsänen85 0003,61 %

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät tulevat osakeyhtiölaista ja muusta sovellettavasta lainsäädännöstä. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta. Sen tehtäviä ovat muiden muassa:

 • määrittää Yhtiön strategia ja päättää siitä;
 • vahvistaa liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä rahoitustoimenpiteet (siinä määrin kuin ne eivät ole osakkeenomistajien vastuulla);
 • määrittää ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja hallituksen toimintakertomukset;
 • vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät sekä raportointimenetelmät;
 • päättää johdon palkkio- ja kannustinohjelmista sekä Yhtiön työntekijöiden mahdollisista yleisistä ja erityisistä eläkeohjelmista, voitonjako-ohjelmista tai palkkio-ohjelmista;
 • päättää Yhtiön toiminnan luonteen perusteella epätavallisiksi luonnehdittavista sopimuksista tai erityisen tärkeistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista;
 • seuraa lähipiiritransaktioita; sekä
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy Yhtiön hallitus.

Päätöksenteko

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen yhtiökokouksen nimittämistä jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen on aina toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja niin, että se toimillaan ei luo epäoikeudenmukaisia etuja tietylle osakkeenomistajalle tai kolmansille osapuolille Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos asia koskee kyseisen jäsenen ja Yhtiön välistä sopimusta tai muuta transaktiota tai jos kyseinen jäsen saa olennaista etua asian perusteella ja jossa tämä etu ei välttämättä ole Yhtiön etujen mukaisia. Periaatteessa jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos kyseinen jäsen on osallisena käsiteltävänä olevassa asiassa muulla tavalla.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvollisuuksien täyttämiseksi on tarpeen. Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

Hallituksen sihteerinä toimii Heidi Mannila. Hallitus arvioi itse omaa toimintaansa vuosittain.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 8 kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli keskimäärin 85%.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Rush Factoryn ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista on, että Yhtiön hallituksen jäsenillä on laaja asiantuntemus eri aloilta ja liiketoiminnan alueilta. Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Hallituskokoonpanon koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Yhtiön strategian, toiminnan ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen riittävä monimuotoisuus. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen, kokemus ja tieto Yhtiölle tärkeiltä liiketoiminta-alueilta.

Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi perustuu kunkin ehdokkaan pätevyyteen ja Yhtiö pyrkii valitsemaan hallitukseen jäseniä, jotka vastaavat kokemukseltaan ja profiililtaan Yhtiön nykyisiä ja tulevia liiketoiminnan tarpeita. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia ja että pidemmällä aikavälillä saavutetaan tasapainoisempi sukupuolijakauma hallituksessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Yhtiö pyrkii huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin otetaan mukaan molempien sukupuolten edustajia. 

Tilikauden aikana hallituksessa on ollut yksi nainen ja muut miehiä.

Yhtiön yhtiökokous 6.5.2019 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiota 500 euroa per kokous ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa per kokous.

5. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa konsernin juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja myös varmistaa, että konsernin kirjanpito on lainmukainen ja että konsernin taloushallinto ja varainhoito on luotettavasti järjestetty.

Toimitusjohtaja esittelee ensisijaisesti hallitukselle sen käsiteltävät asiat ja luonnostelee hallituksen päätösehdotukset. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitusjohtajan sopimuksessa kuukausipalkka on 10.000,00 euroa, mutta Toimitusjohtaja on toistaiseksi luopunut palkastaan.

Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä eläkeikää. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkesopimuksia Yhtiön kanssa. Irtisanomisaika sopimuksessa on 1 kuukautta. Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön toimitusjohtaja on Markus Niemelä (1984).

6. Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet ovat Kaupallinen johtaja Mika Metsämäki (1984), Operatiivinen johtaja Tommi Virtanen (1986) sekä Toimitusjohtaja Markus Niemelä (1984).

Johtoryhmän jäsenet käsittelevät konsernin johtamiseen liittyviä asioita omilla alueillaan hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön johtamisessa. Johtoryhmän jäsenet valmistelevat hallituksen päätettäviksi esitettäviä asioita, kuten Yhtiön strategia, budjetti ja periaatteet sekä merkittävät hankinnat ja divestoinnit. Lisäksi johtoryhmä käsittelee raportointiin, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen, henkilöstön kehittämiseen, työntekijöiden rekrytointiin ja työehtoihin sekä sijoittajasuhteisiin liittyviä asioita. Johtoryhmällä ei ole virallista asemaa osakeyhtiölain mukaan.

Johtoryhmän osakeomistus:

NimiAsemaOsakkeet%
Markus Niemelä (Niemelän Markka & Ropo Oy)Toimitusjohtaja1 671 58772,68 %
Mika MetsämäkiKaupallinen johtaja88 6503,77 %
    

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiosta sekä sen perusteista. Yhtiö julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen vuosittain kotisivuillaan CG-koodin mukaisesti.

7. Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Rush Factoryn toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tunnistettujen riskien hallinta riittävää ja asianmukaista sekä annettava informaatio luotettavaa. Sisäisen valvonnan avulla seurataan lisäksi määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Sisäinen valvonta perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla yhtiön johto pyrkii varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja luotettavan toiminnan.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on hallituksella, joka on vahvistanut konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Olennainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen organisointi on hallituksen alaisuudessa ja sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan tarvittaessa ulkopuoliselta palvelun toimittajalta. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee Yhtiön johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

8. Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa.

 • Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä.
 • Johtoryhmän jäsenet tuottavat riskiarviot omista toiminnoistaan ja esittävät toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi.
 • Strategisissa ja operatiivisissa riskeissä tapahtuvat muutokset käsitellään johtoryhmässä, oleelliset muutokset viedään hallituksen käsiteltäväksi.

Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin kontrollit on kuvattu:

 • Talousosaston ohjeistuksissa ja määräyksissä.
 • Emoyhtiön kirjanpidon ulkoistuksen osalta ulkoistuskumppani Laskentatieto Oy:n sisäisissä ohjeistuksissa ja määräyksissä.
 • Rahoitusriskien hallintaa hoitaa emoyhtiön keskitetty talousosasto.

9. Tiedottaminen

Rush Factory on sitoutunut läpinäkyvyyteen, mikä tarkoittaa ennakoivaa, avointa, luotettavaa, johdonmukaista, puolueetonta ja ajankohtaista viestintää. Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti tuottaa johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva Yhtiöstä jonka perusteella he voivat arvioida Yhtiön arvopapereiden arvoa. Yhtiö noudattaa kommunikaatiossaan arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain yhtäläisen ja tasapuolisen informaation saatavuuden periaatetta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja pyrkii tiedottamaan ilman aiheetonta viivytystä.

First North -sääntöjen mukaan yhtiöllä, jonka osakkeet on otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North -markkinapaikalle on tehtävä sopimus hyväksytyn neuvonantajan kanssa. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy (”Hyväksytty Neuvonantaja”).

Yhtiö tiedottaa suomen ja englannin kielellä. Yhtiön julkistamat tiedotteet, vuosikertomukset, tiedot nykyisestä hallituksesta ja johtoryhmästä sekä hyväksytyn neuvonantajan tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi

Tiedonantopolitiikka on yhtiön hallituksen vahvistama.

10. Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemia sisäpiirisäännöksiä, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeilla käydään kauppaa First Northissa. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja määrittelee Yhtiön sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa koskevat menettelytavat. Yhtiön sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan jatkuvasti. Yhtiö on nimittänyt Kaupallisen johtajan Mika Metsämäen sisäpiirivastaavaksi.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) astui voimaan 3.7.2016, joka vaikutti erityisesti Yhtiön tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiirintiedon hallintaan, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointiin ja julkistamiseen sekä sisäpiiriluetteloihin.

MAR:n myötä tiedonantovelvollisuus on kytketty sisäpiirintiedon syntymiseen. MAR:n mukaan tiedon julkistamista voidaan kuitenkin liikkeeseenlaskijan vastuulla lykätä, mikäli välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. Yhtiön on tehtävä kirjallinen ilmoitus lykkäämisestä Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

MAR:n voimaantulon jälkeen yhtiöllä ei enää ole velvollisuutta pitää saatavilla ajantasaista luetteloa nykyiseen julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden omistuksesta. Nykyiset julkiset ja yrityskohtaiset sisäpiirirekisterit korvataan ei-julkisella sisäpiiriluettelolla, joka jakautuu pysyvään luetteloon ja hanke-/tapahtumakohtaisiin luetteloihin. Tällä hetkellä Yhtiö on päättänyt, ettei se perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin osallistuvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiriluetteloihin. Yhtiön hallitus päättää jatkossa mahdollisesta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluettelon perustamisesta. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on jatkossa ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa yhtiölle Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti kahden päivän kuluessa ja Finanssivalvonnalle kolmen päivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Yhtiöllä on velvollisuus tiedottaa liiketoimista yhtiötiedotteella kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ilmoitettava kirjallisesti lähipiiriinsä kuuluville tahoille ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä.

MAR:n mukainen suljettu ajanjakso, jolloin liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä ovat kiellettyjä, on 30 kalenteripäivää ennen liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista ja koskee johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja Yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista seuraavan päivän välillä (”Suljettu Ikkuna”). Suljettu Ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän. Suljettua Ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat osallisina osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa tai joilla on säännöllinen pääsy Yhtiön julkistamattomaan taloudelliseen tietoon. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti sallia liiketoimet Suljetun Ikkunan aikana.

11. Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen päätehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, tarkat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tilikauden ajalta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan vastuulla on tarkastaa Yhtiön tilikauden kirjanpidon oikeellisuus ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. Lisäksi Suomen laki edellyttää, että tilintarkastaja myös valvoo Yhtiön hallinnon lainmukaisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan palkkiot ilmoitetaan Yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö jonka päävastuullisena tilintarkastajan on KHT-tilintarkastaja. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi sisällytetään yhtiökokouskutsuun. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin perustamiskokouksessa 20.6.2018 tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Helle.

12. Osakassopimukset

Yhtiöllä on tiedossa sen keskeisiä osakkeenomistajia koskeva yhtiön osakkeisiin liittyvä osakassopimus joka rajoittaa yhtiön osakkeiden myyntiä.