Lehdistötiedote

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rush Factory Oyj tarkentaa lehdistötiedotteen 22.10.2018 mukaista täydennystä 19.10.2018 päivättyyn yhtiöesitettään. Color Obstacle Rush-tapahtuman näkymät vuodelle 2019 odotettua paremmat.

 

Suomenkielinen Yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”) täydennys on tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla 26.10.2018 alkaen Yhtiön internet-sivuilla www.rushfactory.fi. Rush Factory Oyj tiedotti 22.10.2018 täydentävänsä 19.10.2018 päivättyä yhtiöesitettä ja tarkentavansa täydennystä 26.10.2018.

Huomautus

Tämä tiedote ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Tiedote ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa Rush Factory Oyj:n (”Rush” tai ”Yhtiö”) osakkeiden tai muiden arvopaperien hankkimisesta tai merkitsemisestä, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä monet kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja toimintaympäristöön ja voivat olla merkittäviä. Mikäli sijoittaja harkitsee sijoittamista Yhtiön osakkeisiin, sijoittajan tulee ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua Yhtiön julkistamaan tarjous- ja yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rushfactory.fi/listautuminen ja merkintäpaikan verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/rush.

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

 

LIITE

Täydennys Rush Factory Oyj:n  yhtiöesitteeseen

Yhtiöesitteen täydennys 26.10.2018:

 

Rush Factory Oyj täydentää seuraavilla tiedoilla Yhtiöesitettä koskien Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua noin 3 miljoonan euron bruttovarojen keräämiseksi. Tämän täydennyksen tietoja tulee lukea yhdessä Yhtiöesitteen kanssa. Tässä täydennyksessä käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty tässä täydennyksessä, on sama merkitys kuin Yhtiöesitteessä.

 

 

Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi perua muutoin kuin tilanteissa, joihin soveltuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin (”Arvopaperimarkkinalaki”, 14.12.2012/746 muutoksineen) perustuva perumisoikeus.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Yhtiöesitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan sen päättymiseen saakka sellaisten Yhtiöesitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Yhtiöesite.

Mikäli Yhtiöesitteen täydennys julkaistaan, Listautumisannin Osakkeita tätä ennen merkinneillä Sijoittajilla on oikeus perua merkintänsä. Perumisoikeutta on käytettävä perumisaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi suomalaista pankkipäivää Yhtiöesitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto tuli esiin tai havaittiin ennen Listautumisannin Osakkeiden toimittamista. Peruutukset on tehtävä samassa Merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä.

Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa Yhtiöesitteen täydennyksessä. Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä.Maksu palautetaan arviolta viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

 

Täydennettävät tiedot

 

Rush Factoryn yhtiöesitteen sivulla 55 on arvioitu liikevaihdon maltillisen kasvun (3 %) tilikaudesta 2016 tilikauteen 2017 johtuneen yhtiön tähänastisen päätuotteen, Color Obstacle Rush, saturaatiopisteen lähestymisestä. Tämänhetkiseen ennakkomyyntiin perustuvan arvion mukaan saturaatiopistettä ei vielä ole saavutettu, vaan kysyntä jatkaa kasvuaan.

Ennakkomyynti ylitti odotukset

Päivitetty arvio perustuu kauden 2019 Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyyntiin, joka on ylittänyt Yhtiön odotukset selvästi. Tässä yhteydessä ennakkomyynnillä tarkoitetaan sitä lipunmyyntiä, joka tapahtuu tulevan vuoden tapahtumiin edellisen vuoden puolella (31.12. mennessä). Color Obstacle Rush –tapahtumakonseptin suosion arvioimista vuoden 2018 tapahtumien myynnin perusteella on vaikeuttanut  Color Obstacle Rush -tapahtumien määrän tarkoituksellinen vähentäminen kuluvana vuonna ja resurssien allokointi uuden konseptin kehittämiseen.

Toteutunut ennakkomyynti, 647.000 €, on jo 25.10.2018 suurempi kuin koskaan aiemmin ennakkomyynti vuoden loppuun mennessä. Yhtiö arvioi 2019 vuoden Color Obstacle Rush -ennakkomyynnin 31.12.2018 mennessä asettuvan välille 750.000 € – 900.000 €. Vuonna 2017 ennakkomyynti vuoden 2018 tapahtumiin oli 325.000 € ja vuonna 2016 vuoden 2017 tapahtumiin 444.000 €. Tiedot ovat peräisin yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä.

Color Obstacle Rush -kauden vuosittain avaavaan Pariisin (Jablines) tapahtumaan on myyty vuodelle 2019 ennakkolippuja 5734, kun vuonna 2018 kyseisessä tapahtumassa oli osallistujia kaiken kaikkiaan 4422. Vuonna 2017 kyseiseen tapahtumaan myytiin ennakkoon lippuja 1222 kpl. Vuodelle 2018 yhtiö vähensi järjestettävien Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää 20 % (40 tapahtumaa 2017 ja 32 tapahtumaa 2018) vapauttaakseen resursseja uuden tapahtumakonseptin, Rush Workoutin, testitapahtumille, joita järjestettiin 9 kpl pienelle kohdeyleisölle. Tästä johtuen vuoden 2018 tapahtumien ennakkomyynti ei ole suoraan vertailukelpoinen 2017 ja 2019 järjestettävien tapahtumien ennakkomyyntien kanssa. Vuonna 2019 Color Obstacle Rush -tapahtumien lukumäärä palaa samalle tasolle vuoden 2017 kanssa ja Rush Workout liitetään osaksi Color Obstacle Rush -kiertuetta, mikä osaltaan lisää tapahtumien kokonaismäärää. Rush Workoutin 2019 lipunmyynti ei ole vielä käynnissä.

Ennakkomyynti tehdään vuosittain samankaltaisena kampanjana, mutta mm. kampanjan ajankohdat saattavat vaihdella vuodesta toiseen. Ennakkomyynnistä ei pidä tehdä suoraa johtopäätöstä tulevan kauden kokonaislipunmyyntiin, mutta yhtiön kokemuksen perusteella sitä on voinut pitää suuntaa-antavana indikaattorina.

Ennakkomyynnistä saadut tulot kirjataan 2018 tilikaudelle lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi ja tuloutetaan tuloslaskelmalle tapahtumien järjestämisen yhteydessä.

Color Obstacle Rush- ja Rush Workout -tapahtumien lisäksi yhtiö tulee julkaisemaan yhden uuden tapahtumakonseptin vuoden 2019 aikana.

Yhtiön 2018 liikevaihto ja käyttökate tulee yhtiöesitteen mukaisesti jäämään vuoden 2017 luvuista, jolloin yhtiön liikevaihto koostui lähes kokonaan Color Obstacle Rush -tapahtumien pääsylippu- ja oheismyynnistä. Vuonna 2018 yhtiö alkoi kehittää uutta tapahtumakonseptia, joka on tarkoitus liittää osaksi 2019 Color Obstacle Rush -kiertuetta. Rush Workout -tapahtumia järjestettiin pienelle kohdeyleisölle.