Rush Factory Oyj on täydentänyt 19.10.2018 päivättyä yhtiöesitettään

Lehdistötiedote

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rush Factory Oyj on täydentänyt 19.10.2018 päivättyä yhtiöesitettään.

Suomenkielinen Yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”) täydennys on tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla 22.10.2018 alkaen Yhtiön internet-sivuilla www.rushfactory.fi.

Huomautus

Tämä tiedote ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Tiedote ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa Rush Factory Oyj:n (”Rush” tai ”Yhtiö”) osakkeiden tai muiden arvopaperien hankkimisesta tai merkitsemisestä, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä monet kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja toimintaympäristöön ja voivat olla merkittäviä. Mikäli sijoittaja harkitsee sijoittamista Yhtiön osakkeisiin, sijoittajan tulee ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua Yhtiön julkistamaan tarjous- ja yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rushfactory.fi/listautuminen ja merkintäpaikan verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/rush.

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

LIITE

Täydennys Rush Factory Oyj: yhtiöesitteeseen
Yhtiöesitteen täydennys 22.10.2018:

Rush Factory Oyj täydentää seuraavilla tiedoilla Yhtiöesitettä esitettään koskien Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua noin 3 miljoonan euron bruttovarojen keräämiseksi. Tämän täydennyksen tietoja tulee lukea yhdessä Yhtiöesitteen kanssa. Tässä täydennyksessä käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty tässä täydennyksessä, on sama merkitys kuin Yhtiöesitteessä.

Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin tilanteissa, joihin soveltuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin (”Arvopaperimarkkinalaki”, 14.12.2012/746 muutoksineen) perustuva perumisoikeus.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Yhtiöesitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan sen päättymiseen saakka sellaisten Yhtiöesitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Yhtiöesite.

Mikäli Yhtiöesitteen täydennys julkaistaan, Listautumisannin Osakkeita tätä ennen merkinneillä Sijoittajilla on oikeus perua merkintänsä. Perumisoikeutta on käytettävä perumisaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi suomalaista pankkipäivää Yhtiöesitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto tuli esiin tai havaittiin ennen Listautumisannin Osakkeiden toimittamista. Peruutukset on tehtävä samassa Merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä.

Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa Yhtiöesitteen täydennyksessä. Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan arviolta viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Täydennettävät tiedot
Rush Factory Oyj täydentää 19.10.2018 julkistettua yhtiöesitettä Color Obstacle Rush -tapahtuman ennakkomyynnin osalta. Yhtiön tämänhetkinen arvio ennakkomyynnistä 31.12.2018 mennessä kaudelle 2019 on 750.000 – 900.000€. Vertailukelpoinen ennakkomyynti  Color Obstacle Rush -tapahtumalle vuoden 2017 lopussa oli 325.000€  ja vuoden 2016 lopussa 444.000€. Tiedot ovat peräisin yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä.

Yhtiö tulee tarkentamaan perjantaina 26.10.2018 arviotaan ennakkomyynnistä lehdistötiedotteella.

Lisätietoja antaa

Markus Niemelä
Toimitusjohtaja
Rush Factory Oyj
markus@rushfactoryplc.com
+358 44 370 3795

Mika Metsämäki
Kaupallinen johtaja
Rush Factory Oyj
mika@rushfactoryplc.com
+358 44 554 4894

 

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.